Giám đốc dự án Đổi mới sáng tạo Viet Research - Thành viên Ban kiểm soát Công ty Chứng khoán Quốc gia

Ông Nguyễn Văn Trúc